Logo

Formål og vedtekter

Her kan du lese om Stiftelsens formål og vedtekter.

Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Trøndelag Sparebank. 

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele gaver til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av gaver fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp grunnfondet til tidligere Hemne Sparebank. 

Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Trøndelag Sparebank og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Heim kommune slik den fremgår på tidspunkt for opprettelse av stiftelsen. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser


Vedtekter for Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank

2024 © Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank